Ogródki działkowe

Umowa przeniesienia prawa do działki zazwyczaj nie jest sporządzana przed notariuszem. Zawierana jest w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Notariusz poświadcza podpisy złożone pod umową, co oznacza, że trzeba ją podpisać w jego obecności, aby mógł stwierdzić tożsamość osób składających podpisy.
W praktyce najczęściej sporządzane są trzy egzemplarze umowy, w tym jeden dla zbywcy, jeden dla nabywcy oraz jeden dla zarządu.

Umowa przeniesienia prawa do działki to umowa, w której Zbywca przenosi na rzecz Nabywcy prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki (umowy dzierżawy działkowej) oraz własność znajdujących się na tej działce nasadzeń, urządzeń i obiektów.

Co należy zrobić?
1) sporządzić umowę przeniesienia prawa do działki;
2) udać się do notariusza i złożyć w jego obecności podpisy pod umową;
3) złożyć do zarządu wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki;
4) po zatwierdzeniu przez zarząd złożyć deklarację członkowską.

O czym należy pamiętać?
1) umowa przeniesienia prawa do działki stanie się skuteczna dopiero wówczas, gdy zostanie zatwierdzona przez zarząd;
2) na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej;

3) po przepisaniu działki Nabywca jako strona umowy dzierżawy działkowej stanie się działkowcem i będzie uprawniony, na czas nieoznaczony, do używania działki i pobierania z niej pożytków oraz będzie zobowiązany używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego oraz uiszczać opłaty ogrodowe;
4) nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

Po zawarciu umowy przeniesienia prawa do działki za wynagrodzeniem należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% od wartości działki (jak wynika z informacji podanych na stronie http://www.pzd.pl/ zalecane jest każdorazowo skonsultowanie się z właściwym urzędem skarbowym w celu ustalenia stawki podatku, jaki nabywca zobowiązany jest zapłacić). Nabywca powinien w terminie 14 dni od zawarcia umowy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania deklarację podatkową PCC-3 i uiścić należny podatek.

Wzór umowy przeniesienia prawa do działki dostępny jest tutaj.

W celu umówienia się na dokonanie czynności w Szczecinie Niebuszewo przy ulicy Juliusza Słowackiego 19A/1 – skontaktuj się z Notariuszem Angeliką Majchrzak lub Notariuszem Katarzyną Chruściewicz (kancelaria) lub napisz bezpośrednio na Facebook.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Polskiego Związku Działkowców – „Działkowcy pytają”, czyli przeniesienie praw do działki w pytaniach i odpowiedziach.