Testament sporządzony w formie aktu notarialnego

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem z ustawy.
Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona).
Nie jest dopuszczalne sporządzenie testamentu (i jego odwołanie) przez pełnomocnika.
Testamenty dzielimy na testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne. Do testamentów zwykłych zaliczamy testament własnoręczny (art. 949 kc), testament notarialny (art. 950 kc) oraz testament allograficzny (art. 951 kc), do testamentów szczególnych zaliczamy natomiast testament ustny, testament podróżny oraz testament wojskowy.

 Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego

Testamenty sporządzone w formie aktu notarialnego w ostatnich latach zyskują na popularności, ponieważ forma ta ma wiele zalet, tj.:
notariusz jako profesjonalista udzieli niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności, w szczególności wytłumaczy na czym polegają takie instytucje prawne jak przyrost, podstawienie, zapis czy polecenie oraz zredaguje treść testamentu w taki sposób, aby najpełniej oddawała ostatnią wolę spadkodawcy,
– notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej, jeżeli poweźmie on wątpliwość, czy testator ma zdolność do czynności prawnych, co w przyszłości utrudni ewentualne próby podważenia testamentu z powodu braku zdolności testowania,
– oryginał testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego notariusz przechowuje w kancelarii notarialnej przez 10 lat (po tym okresie jest on przekazywany do sądu), co gwarantuje brak możliwości jego zniszczenia, podrobienia bądź przerobienia przez osoby trzecie,
–  testament notarialny ma moc dowodową dokumentu urzędowego,
– zapis windykacyjny może być ustanowiony wyłącznie w formie aktu notarialnego,
– na życzenie testatora notariusz dokonuje wpisu testamentu do Notarialnego Rejestru Testamentów (więcej informacji na stronie),
– testament notarialny może sporządzić także osoba głucha, niema, głuchoniema, niewidoma, z brakiem umiejętności lub możności pisania.

Koszty sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego są różne w zależności od tego co zawiera testament. Dla przykładu maksymalne wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego testament w „podstawowej” wersji wynosi 50 zł netto, a za testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł netto.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z kancelarią notarialną.