Czynności notarialne

Kancelaria notarialna Notariusz Angeliki Majchrzak i Notariusz Katarzyny Chruściewicz w Szczecinie oferuje Państwu pełen zakres usług notarialnych, tj.:
1) akty notarialne, np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zniesienia współwłasności, umowy działu spadku, umowy spółki, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, pełnomocnictwa, umowy ustanowienia hipoteki, ustanowienia służebności, umowy deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, oświadczenia o poddaniu się egzekucji;
2) akty poświadczenia dziedziczenia (postępowanie spadkowe);
3) czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4) czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, np. akt powołania zarządcy sukcesyjnego;
5) poświadczenia, np. zgodności kopii z okazanym dokumentem, notarialne poświadczenie dokumentu (kopie wierzytelne), poświadczenia podpisów;
6) protokoły, np. protokoły zgromadzeń wspólników czy walnych zgromadzeń, protokoły dziedziczenia, protokoły niestawiennictwa, protokoły z przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu/przyjęciu spadku;
7) protesty weksli i czeków;
8) przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
9) wypisy aktu notarialnego, odpisy i wyciągi dokumentów;
10) projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
11) wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
13) inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.