Przyjęcie albo odrzucenie spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Chodzi więc o powzięcie przez spadkobiercę wiadomości o śmierci spadkodawcy oraz o tym, że spadkobierca dziedziczy, bo osoby dochodzące do spadku przed nim nie chcą lub nie mogą dziedziczyć, tj. np. spadek odrzuciły, zostały wydziedziczone albo zrzekły się dziedziczenia przed śmiercią spadkodawcy. Najczęściej termin ten liczony jest od dnia śmierci spadkodawcy.

Spadkobierca może złożyć:

  • oświadczenie o odrzuceniu spadku,
  • oświadczenie o przyjęciu spadku wprost,
  • oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W przypadku:
+ odrzucenia spadku: spadkobierca nie odpowiada za długi spadkowe, bo jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Pozwala ono zatem uniknąć długów spadkowych. Należy jednak pamiętać, że w razie dziedziczenia ustawowego skutkiem odrzucenia spadku może być dojście do dziedziczenia innych spadkobierców, np. zstępnych. W przypadku dzieci małoletnich odrzucenie spadku może nastąpić jedynie za zezwoleniem sądu opiekuńczego.
+ przyjęcia spadku wprost: spadkobierca odpowiada za długi spadkowe bez ograniczeń, co oznacza, że wierzyciele mogą się zaspokoić zarówno z majątku spadkowego, jak i z majątku osobistego spadkobiercy. Odpowiedzialność ta obejmuje cały majątek osobisty spadkobiercy, a nie jedynie tę jego część, która weszła w jego skład na skutek dziedziczenia po spadkodawcy.
+ przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza: odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe ograniczona jest do wartości aktywów spadku ustalonej w inwentarzu (chyba że spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi).
Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, może złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Ustawodawca wskazuje, że jest to jedynie jego uprawnienie, nie obowiązek, przy czym nie wyznacza na to żadnego terminu. Z chwilą sporządzenia wykazu inwentarza, odpowiedzialność spadkobiercy zostaje wyłączona w zakresie, w jakim przekracza wartość majątku spadkowego ujawnioną w wykazie. Gdy spadek jest obciążony długami, a spadkobierca chce precyzyjnie wyznaczyć wierzycielowi granice swojej odpowiedzialności, powinien on taki wykaz sporządzić.

Należy pamiętać o tym, że:
1) brak oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza;
2) oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane;
3) oświadczenie takie składa się przed sądem lub przed notariuszem;
4) niezbędny jest odpis skrócony aktu zgonu zmarłego.

W celu umówienia się na dokonanie czynności w Szczecinie Niebuszewo przy ulicy Juliusza Słowackiego 19A/1 – skontaktuj się z Notariuszem Angeliką Majchrzak lub Notariuszem Katarzyną Chruściewicz (kancelaria) lub napisz bezpośrednio na Facebook.