Poświadczenie dziedziczenia u notariusza

Do przeprowadzenia postępowania spadkowego w kancelarii notarialnej potrzebne są:
1) oryginał odpisu skróconego aktu zgonu spadkodawcy;
2) numer PESEL zmarłego;
3) oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa zmarłego (jeżeli był-a żonaty/mężatką w chwili śmierci);
4) oryginał odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci zmarłego, a w przypadku:
– osób, które zmieniły nazwiska: odpisy skrócone aktów małżeństwa, 
– osób, które zmarły przed spadkodawcą: odpisy skrócone aktów zgonu;
5) testament – jeżeli został sporządzony;
6) numer księgi wieczystej, jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta;
7) informacje dotyczące:
– kręgu spadkobierców po zmarłym, tj. małżonka, dzieci, ewentualnie rodziców, rodzeństwa,
– ostatniego miejsca pobytu zmarłego celem ustalenia właściwości sądu spadku.

O czym należy pamiętać?
+ poświadczenie dziedziczenia u notariusza może nastąpić, jeżeli wszyscy spadkobiercy są zgodni i nie ma pomiędzy nimi konfliktu,
+ przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób zainteresowanych, tj. osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne (odrzucenie spadku lub zapisu windykacyjnego oraz uznanie za niegodnego powoduje utratę statusu osoby zainteresowanej),
+ jeżeli od dnia, w którym dowiedzieli się Państwo o tytule powołania do spadku (najczęściej chwili śmierci) nie upłynęło 6 miesięcy, należy złożyć również oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku (odrębny protokół),
+ odpisy aktów stanu cywilnego stanowią załączniki do protokołu dziedziczenia i notariusz ich nie oddaje,
+ w przypadku sporządzenia przez spadkodawcę testamentu notariusz dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia (odrębny protokół),
+ po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do istnienia jurysdykcji krajowej, treści właściwego prawa obcego, osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku,
+ notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje jego wpisu do Rejestru Spadkowego (opłata w wysokości 5 zł),
+ zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Po wizycie w kancelarii spadkobiercy obowiązani są zgłosić nabycie spadku we właściwym urzędzie skarbowym. Aby nastąpiło zwolnienie od podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę należy dokonać zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia (więcej informacji
tutaj).
Wzór formularza dla tzw. „grupy zerowej”: zgłoszenie nabycia spadku.

Jeżeli będą chcieli Państwo zbyć (np. sprzedać, darować), dokonać działu spadku lub obciążyć (np. hipoteką czy służebnością) nieruchomość nabytą w drodze dziedziczenia należy uzyskać zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia (notariusz uzależnia dokonanie czynności od okazania tego dokumentu).
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia: wniosek o wydanie zaświadczenia.

W celu umówienia się na dokonanie czynności w Szczecinie Niebuszewo przy ulicy Juliusza Słowackiego 19A/1 – skontaktuj się z Notariuszem Angeliką Majchrzak lub Notariuszem Katarzyną Chruściewicz (kancelaria) lub napisz bezpośrednio na Facebook.