Najem okazjonalny u notariusza

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego mieszkania co do zasady nie wymaga udziału notariusza. Po podpisaniu umowy najmu okazjonalnego najemca musi się jednak umówić na wizytę w kancelarii notarialnej celem złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji co do opróżnienia i wydania lokalu.
Umowa najmu okazjonalnego lokalu to umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Sporządzana jest najczęściej w zwykłej formie pisemnej. Ustawodawca wskazał, że do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu (wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę);
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do innego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

O czym trzeba pamiętać?
– powyższe załączniki są niezbędne i razem z umową stanowią komplet dokumentów (na Państwa życzenie ich wzory zostaną udostępnione przez kancelarię),
– jeżeli najemca straci możliwość zamieszkania w innym lokalu jest obowiązany w terminie 21 dni wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać i przedstawić nowe oświadczenie wynajmującemu,
– wynajmujący może uzależnić zawarcie umowy od wpłacenia przez najemcę kaucji (nie może ona przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal), która podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela,
– właściciel zgłasza zawarcie umowy do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu,
– z tytułu najmu właściciel pobiera czynsz i inne opłaty od niego niezależne,
– umowa wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy, po czym, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w żądaniu, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.
W celu umówienia się na sporządzenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do umowy najmu okazjonalnego w kancelarii notarialnej w Szczecinie Niebuszewo przy ulicy Juliusza Słowackiego 19A/1 – skontaktuj się z kancelarią lub napisz bezpośrednio na Facebook.