Intercyza, czyli rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami


Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego i majątku osobistego każdego z małżonków.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Są to:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, np. prawa majątkowe wynikające z umowy spółki cywilnej;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, np. odzież, zegarek, przedmioty ortopedyczne, okulary;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. alimenty czy autorskie prawa osobiste;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, np. nieruchomość nabyta za środki finansowe jednego z małżonków.

Powyższe zasady można zmienić przez podpisanie tzw. intercyzy, czyli umowy majątkowej małżeńskiej sporządzonej przez notariusza. Jednym z rodzajów umownego ustroju majątkowego jest rozdzielność majątkowa. Umowę taką można zawrzeć zarówno przed, jak i po ślubie. Z chwilą jej zawarcia przestaje istnieć majątek wspólny, a małżonkowie mają swoje majątki osobiste. 

Podpisanie u notariusza intercyzy nie wpływa na dziedziczenie po śmierci jednego z małżonków.

Celem sporządzenia intercyzy należy umówić się na wizytę w kancelarii notarialnej prowadzonej przez Notariusz Angelikę Majchrzak i Notariusz Katarzynę Chruściewicz przy ulicy Juliusza Słowackiego 19A/1 w Szczecinie (Niebuszewo).